Raad van Kerken Jarenverslag 2008-2010

Verantwoording van de opzet van dit jarenverslag

De ontwikkeling van zaken hebben ons ertoe gebracht een verslag over drie jaren te maken. Enkele bepalende gebeurtenissen in die jaren bij OKe, het godsdienstonderwijs, het kerkenfestival en de vredesweek, grote activiteiten voor onze Raad, brachten ons tot de opvatting, dat op die manier op dit moment het beste basis kan worden gegeven aan het beleid van de toekomst vanuit de lijnen van ontwikkeling in het recente verleden. Er ontstaat zo een beter overzicht daarvoor dan indien die periode door jaarlijkse verslagen was gebroken geweest. De vernieuwing van OKe staat aan het begin, de wijzigingen bij het godsdienstonderwijs enerzijds en het ineen schuiven van kerkenfestival en vredesweekactiviteiten met zowel een intensivering van gezamenlijke oecumenische liturgie als een nauwe samenwerking met de Gemeente Oegstgeest anderzijds markeren het slot van deze driejarige periode. Daarenboven stelt zich nu, meer dan vroeger, het probleem van de financiën.

De consequentie van deze aanpak is, dat niet gestreefd is naar een zo volledig mogelijke documentatie, al worden er zo kort mogelijk cruciale gegevens vermeld, maar dat in het bijzonder op de vermelde ontwikkelingen wordt ingegaan.

Indeling

1. OKe 

2. godsdienstonderwijs 

3. kerkenfestival/vredesweek 

4. oecumenische diensten – relatie met pastores 

5. vorming 

6. geestelijke verzorging Rivierduinen 

7. website 

8. diaconie 

9. representatie en diversen 

10. financiën 

11. verhouding tot de kerken, ook in vergaderingen van de Raad 

12. samenstelling van de Raad

 

1. Oegstgeester Kerkblad OKe

“Het is zover!” met deze uitroep opent Pieter Hellinga, voorzitter van de redactie van OKe, het eerste nummer van jaargang 38, in januari 2008. OKe verschijnt in z’n nieuwe vormgeving.. Voor zover bekend het enige oecumenische huis-aan-huis blad in Nederland. Elke maand worden bijna 10.000 exemplaren op nagenoeg alle adressen in het dorp bezorgd. Met de nieuwe vormgeving willen de deelnemende kerken laten zien, dat ze midden in ons dorp staan.” 

En in hetzelfde openingsnummer schrijft onze voorzitter, Henk Timmerman, zijn column onder de kop “Gods wind waait overal “.

De frisse nieuwe vormgeving, uiterlijk verzorgd door Jos Versteegen, gaat gepaard met een accent op het algemene gedeelte -maar met volledig behoud van de eigen kolommen van de kerken- , op de activiteiten die door de Raad van Kerken worden gecoördineerd en de aandacht voor jongeren, die een eigen pagina krijgen. Er worden geen advertenties opgenomen, omdat dat de huis-aan-huis formule zou belasten alsof ons blad met een reclame folder is te vergelijken, hetgeen geenszins het geval is en ook niet moet zijn.

De vormgeving is een succes gebleken, zoals met tevredenheid ook is geconstateerd bij het 40 jarig bestaan van OKe, waarvan een speciaal nummer werd uitgegeven op 30 september 2010.

OKe is voor onze Raad van Kerken een cruciale activiteit.

De redactie van OKe bestond uit: Piet Hellinga, voorzitter, ds Ronald da Costa, Johan De Gier,

Paul P. Hanssen, Aaltje Knoop, Marianne de Vroomen – de Boer en voorts uit Yvette Pelger en Jantine Brussee, die werden opgevolgd door Simone E. Van der Ploeg – Hoek en Henny Dijkhuis- Potgieser.

 

2. Godsdienstonderwijs op de openbare scholen

Door de aanname van het amendement Van Dijk c.s. (31700 VIII, nr. 79) op het wetsontwerp op de beroepen in het onderwijs (nu Wet BIO) in de Tweede Kamer wordt vanaf 1 augustus 2009 het godsdienstig en het humanistisch vormingsonderwijs op de openbare scholen (GVO en HVO) betaald door het ministerie van Onderwijs. Denominatief treden landelijk gemachtigden van de

zendende instanties op als werkgevers voor de docenten; deze onderhandelen met de vakbonden over de voorwaarden. De opleidingseisen zijn aangescherpt. Op alle openbare scholen moet op wens van de ouders gelegenheid worden gegeven dit onderwijs te volgen; de scholen doen daarover navraag bij de ouders en geven de uitkomsten door aan de denominatieve landelijke centra voor het GVO en HVO.

Op verzoek van onze Raad hebben de PC GVO en de RK GVO de rol van onze Raad in deze nieuwe situatie aanvaard als Plaatselijk Zendende Instantie (PZI), belast met de volgende taken:

- aanspreekpunt voor de school, de ouders en de leerkracht om de voortgang van het godsdienstonderwijs te stimuleren en daartoe voor hen een klankbord te zijn;

- voordragen van personen bij vacatures,

- de inhoud van het godsdienstonderwijs medebepalen en bewaken.

Aan het verzekeren van goede procedures voor uitvoering van deze taken wordt gewerkt. Er is door het Protestants Centrum GVO een regiobegeleider aangesteld, die het aanspreekpunt zal zijn voor zowel de docenten als het PZI. Op nationaal niveau zijn de PZI’s verenigd in de Vergadering van Aangeslotenen, een adviesorgaan voor het bestuur van het Protestants Centrum GVO

De Commissie Godsdienstonderwijs bestaat uit: Harry de Groot, penningmeester, Nel Rus, Joke van Overeem, Marguerite Sneep, Wilma Steenhuis, secretaris en Cor van Beuningen, voorzitter. Sinds 2008 zijn er geen veranderingen in de samenstelling geweest. Er werd driemaal per schooljaar vergaderd.

Nel Rus-Landkroon stopte eind 2010 met het docentschap voor dit onderwijs.

Eind 2010 verzorgden Yvonne Schoone en Pieternel Kamphuis godsdienstonderwijs aan de Oegstgeester openbare basisscholen: aan de Geverts Deutz Terweeschool voor de groepen 5, 6, 7 en 8, aan De Vogels voor de groepen 5, 6 en 7, aan de Montesori school voor de groepen 6,7 en 8 en aan de Sprinkplank voor de groepen 5, 6, 7. Beide docenten zijn werknemer van de PC GVO, hoewel Schoone katholiek is.

Op basis van afspraken met het Episcopaat kunnen rk docenten voor het PC GVO kiezen.

Na een periode van onzekerheid over de precieze uitvoering van het wettelijke voorschrift lijkt alles nu goed te verlopen. De Raad zal via zijn commissie godsdienstonderwijs onder leiding van Cor van Beuningen, de ontwikkeling zorgvuldig blijven volgen en alert zijn op zijn taak in deze. 

3. Kerkenfestival en Vredesweek

In 2008 werd er een bescheiden kerkenzondag/kerkenfestival georganiseerd in het Teyler college, bedoeld voor iedereen, maar in kringen van de vrijzinnigen vindt men de aanpak te kerkelijk (Vergaderverslag 17 februari 2009). Op 21 september 2008 had er een oecumenische vredesdienst plaats in de Regenboogkerk. 

Die dag stond verder in het teken van de Vredesweek, waaraan op initiatief van Henk Timmerman en Dik Kompier ook de Gemeente Oegstgeest deelnam. Een vredesvlag-hijsen voor het gemeentehuis en een forumdiscussie met oud-minister Jan Pronk maakte daar deel van uit.

In de vergadering van 20 januari 2009 werd om financiële redenen besloten het kerkenfestival in 2009 over te slaan. Wel werden evenementen voor de vredesweek van 20 tot 27 september getroffen met een oecumenische kerkdienst in de R.K. parochiekerk, een film, een scholenwedstrijd voor een poster over ‘nieuw klimaat voor vrede’, vlag hijsen en het oplaten van ballonnen. Voor de kerkdienst werden als gasten uitgenodigd: de burgemeester, die officieel aanwezig was, en de Volle Evangelische gemeente (die was verhinderd), de Joodse(die niet reageerde), de Islamitische (die niet reageerde), de Bahai- en de Boeddhistische gemeenschappen (de eerste was verhinderd en de laatste zond een vertegenwoordiger) van Oegstgeest.

Na voorbereidingen vanaf oktober 2009 werden het kerkenfestival en de viering van de Vredesweek in 2010 gecombineerd. Naast enkele andere activiteiten als de vertoning van een film, een gedichtenwedstrijd, het uitdelen van rozen in de winkelstraten, het hijsen van de vredesvlag, veelal in samenwerking met de gemeente Oegstgeest, vond er op 19 september 2010 in de sporthal De Cuyl een algemene oecumenische vredesdienst plaats, terwijl bijna alle andere christelijke kerken in ons dorp gesloten waren. Daarbij waren als gasten ook de burgemeester en een wethouder aanwezig en een aantal vertegenwoordigers van niet christelijke geloofsgemeenschappen. Na afloop van de dienst en de gezamenlijke zegening door de pastores, was er nog een gezamenlijk zangfeest met medewerking van een aantal van onze koren en van de zaal. Onder de vele medewerkers aan de voorbereidingen verdient Piet van der Elshout een speciale vermelding. Er namen rond 600 mensen deel aan de viering.

Voor de wijze van organisatie van de Vredesweek ontving de Raad de jaarlijkse Vredesprijs van het IKV Pax Christi, een beeldje van een vlammende lucifer en een wereldbol, indertijd ontworpen door Dik Kompier, dat door de Raad aan de Gemeente Oegstgeest, die de Vredesweek mede organiseerde, is aangeboden en in het gemeentehuis zal worden opgesteld nadat het ,op verzoek van de pastores, eerst heeft gerouleerd langs de kerken.

In zijn vergadering van 26 oktober 2010 heeft de Raad evaluatieafspraken aanvaard, waaronder, dat eenmaal in de twee jaar geprobeerd zal worden een dergelijke ‘stevige’ viering te herhalen, en in het tussenjaar een ‘lichtere’ versie te organiseren. In 2011 denkt men daarbij aan een oecumenische viering in de Regenboogkerk, terwijl de andere kerken open blijven; in alle kerken zal het thema hetzelfde zijn en zal een ‘ambassadeur’ van elk van de andere kerken zichtbaar aanwezig zijn.

 

4. Oecumenische diensten – pastoresconvent

Het organiseren van kerkdiensten is geen taak van de Raad van Kerken, maar van de pastores. De Raad bemoeit zich ook niet met de inhoud van die diensten, maar heeft er wel het grootste belang bij, dat zulke diensten worden gehouden, omdat het gezamenlijke gebed en de gezamenlijke liturgie een hartkwestie zijn voor de beleving van de oecumene. Daarom is het essentieel, dat de Raad geregelde contacten heeft met de pastores en met het pastoresconvent en daarbij een ondersteunende en stimulerende rol speelt. 

Raad is een goede zaak. 

Op 10 december 2008 was er een gesprek met het pastoresconvent. Op 21 april 2009 werd afgesproken, dat er jaarlijks op onze uitnodiging een gesprek zal worden gevoerd met het pastoresconvent.: daaraan werd tot op heden geen uitvoering gegeven.

Natuurlijk is er wel op andere wijze ook buiten ’s Raads vergaderingen geregeld samengewerkt met de pastores, waarvan bijvoorbeeld de brief van 1 november 2010 getuigt, die de Raad mocht ontvangen inzake het verloop van de Vredesweekviering.

De vergadering van 21 april 2009 besloot om te streven naar een vast patroon van geregelde oecumenische diensten. Op het ogenblik ziet dat programma er ongeveer als volgt uit: op zondag tijdens de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in januari, de aswoensdag start van de veertig dagentijd, zes avonden op de woensdagen en sobere maaltijden in die vastentijd, gezamenlijke kruisweg op Goede Vrijdag, de zondag in de Vredesweek in september, avondgebeden in de advent.

 

5. Vorming

De Werkgroep Vorming heeft als uitgangspunten:

a. het coördineren van vormingsactiviteiten vanuit de deelnemende kerken aan de Raad; zorgen dat er geen overlap plaats vindt tussen de diverse activiteiten en dat de tijdsplanning van de activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd; 

b. het stimuleren van oecumenische activiteiten; 

c. het zoeken van verbindingslijnen met de samenleving met name de rand- en buitenkerkelijken.. 

De onderwerpen van het activiteitenprogramma van de Raad: Het Groene Boekje waren voor 2007 – 2008: Wat bezielt je?, voor 2008 – 2009: Verwondering, voor 2009 – 2010: Verbeelding, voor 2010 – 2011: Verbinding. Eerdere thema’s waren: Geloven, niet zonder elkaar (2003-2004), Bevrijdend (september 2005) en Ontmoeten (2006 – 2007). Als de kerstboodschap van Hare Majesteit cirkelen ze steeds om hetzelfde doel: alle mensen in onze samenleving tot elkaar te brengen, elkaar beter te laten verstaan en te respecteren, zich een beetje in te zetten voor elkaar waar dat past en van elkaars inzet en kennis te genieten. Verwondering laat ons met nieuwe ogen naar de wereld om ons heen kijken. Verbeelding is een kracht; het getuigt van moed om anders naar de wereld te willen kijken; we hebben verbeelding nodig om het ongrijpbare te beleven.

De meeste activiteiten worden verzorgd vanuit een bepaalde kerk, maar vallen onder de paraplu van de Raad van kerken. Het Groene Boekje van de Raad heeft een coördinerende, promotie- en contactfunctie; het betekent niet dat al die activiteiten door de Raad bekostigd zijn. Volgens een besluit van 22 augustus 2005 financiert de Raad wat door zijn eigen werkgroep wordt georganiseerd of wanneer expliciet is ingestemd met een daartoe strekkend verzoek van anders georganiseerde activiteit.

Jaarlijks waren er 38 activiteiten, bezocht door rond 10 personen voor kleinere gespreksgroepen en 50 tot 100 bij films, ontmoetingsochtenden voor vrouwen en bijzondere lezingen. De oplaag van het Groene Boekje was in 2008- 2009 10.000 exemplaren en sedert 2009/2010 9.620 exemplaren, die huis aan huis met OKe worden verspreid. Daarnaast zijn er aankondigingen in huis- aan huisbladen, in gemeenteberichten en kerkbrieven en via posters en flyers. 

In de uitvoering werd in 2009 overgegaan op een kleiner handzamer formaat verlucht met foto’s. 

De Werkgroep Vorming bestond vanaf 2009 uit: Harm Bosscher (PGO-PVV), Paul van Elsen (RK), Anja Froeling (coördinator), Eke de Gier (NGKO), Jeanette Heikens (GKVO) en Wytske Timmerman (PGO); in 2008 verving Jeanette Heikens Jaap van Orden en in 2009 Paul van Elsen Dik Kompier; in 2009 vertrok Marco Luijk. Zij vergadert van januari tot juni maandelijks en voorts in september.


6. Geestelijke verzorging Rivierduinen

De geestelijke verzorging in de Oegstgeester vestiging van de grote psychiatrische inrichting Rivierduinen werd verzorgd door pastor Jan Biemans (rk) en ds. Francis Benthem (pc). Per dienst werd er gemiddeld door 20 a 30 personen deelgenomen aan de kerkdiensten .

Op 24 april 2009 hield ds. Benthem een boeiende inleiding op de avond voor de kerkelijke werkers, georganiseerd door de Raad, over hun werk onder de titel “Ooit een normaal mens ontmoet?” 

Aan de gedachte, geuit in onze vergadering van 16 september 2008 om eens zo een dienst mee te maken is behalve door onze contactman, Bert Noordhuis, en Paul Flach, die er beiden ook als koster dienst doen, tot op heden nog nauwelijks gevolg gegeven.

De geestelijke verzorging in GGZ Rivierduinen zal niet blijven zoals het is. De raad van Bestuur ziet nog wel nut in de wekelijkse kerkdiensten, maar voor de geestelijke verzorging op de afdelingen is steeds minder ruimte. Eigenlijk alleen nog maar voor mensen die er langer van 1 jaar zitten. De geestelijke verzorgers doen er alles aan om richting de Raad van Bestuur het belang van de geestelijke verzorging te benadrukken. De Raad van Kerken Oegstgeest heeft zich in april 2011 officieel ter zake tot de Raad van Bestuur gewend.

7. Website
In zijn vergadering van 21 januari 2008 werd, in aanwezigheid van webmaster , door de Raad het statuut vastgesteld van de website www.raadvankerkenoegstgeest.nl , die onder verantwoordelijkheid van de Raad vooral een documentaire functie krijgt toebedeeld. Ook alle nummers van OKe verschijnen erop. 

8. Diaconie

In OKe werd veel aandacht besteed aan diaconale projecten en collecten.

MOV-ZWO-Kerk en Zending

Waar mogelijk werken met name MOV en ZWO samen, zoals bij de sobere maaltijden in de vastentijd onder coördinatie van Jaap van Orden. Veelal hebben de drie actiegroepen echter eigen projecten internationaal.

Voedselbank

De opbrengst van een collecte van de Vredesweekviering op 19 september 2010 ging naar de Voedselbanken in Leiden en Katwijk. Inzake voedselbanken is er een algehele samenwerking tussen de kerken onder coördinatie van De Bakkerij te Leiden.

WMO

Na invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in januari 2007 heeft de Gemeente Oegstgeest een WMO adviesraad ingesteld, waarvan ons medelid Coby Knol-Krijger vanaf november 2006 lid en vanaf januari 2008 tot juli 2010 voorzitter was. Bij onze brief van 27 juli 2009 aan de kerken werd het belang daarvan voor onze kerken aangegeven en hun medewerking gevraagd. Coby organiseerde op 31 mei 2010 een informatieavond voor vertegenwoordigers van (de diaconieën van) de kerken rond een relevant pakket vragen over de onderlinge raakvlakken van het kerkelijke en het gemeentelijke werk. Het ontwikkelen van een vruchtbare relatie tussen beiden, vraagt nieuwe aandacht, evenals aan de mogelijkheden om maatschappelijke stages te bieden aan scholieren. In april 2011 is dit met name aan de orde in verband met een voornemen van de Gemeente tot het houden van een enquête onder alle vrijwilligers in de gemeente.

In het algemeen was de houding van de Gemeente Oegstgeest positief en meewerkend ten aanzien van onze Raad en van de diaconale activiteiten van onze kerken, voor zover wij daarover geïnformeerd zijn..

ZorgSaam.

De stichting, ontstaan uit een initiatief van ds. Ronald da Costa in 2007, zet zich in om overbelaste mantelzorgers te ontlasten door vrijwillige tijdelijke vervanging te organiseren.

De stichting werd financieel ondersteund en brengt jaarlijks rapport uit. De coördinatoren van de stichting waren Jozien Kuijpers en Ali Hellinga. Zij werden in april 2010 opgevolgd door Els van der Loeff en Antoinette Oomen. Eind 2010 hadden ze met 8 vrijwilligers 6 cliënten in zorg. 

 

9. (een selectie uit) Representatie en diversen

Jaarlijks op 4 mei werd de gemeentelijke Dodenherdenking bijgewoond met het plaatsen van een kaars. 

Aan de jaarlijkse herdenkingen van de Jodenvervolging in Leiden werd ook deelgenomen en een financiële bijdrage gegeven; ter vergadering van 18 februari 2008 werd besloten niet ook nog zitting te nemen in het Beraad voor die herdenking .

Jaarlijks(behalve in 2010) waren wij ook aanwezig met een stand op de 5 mei markt in het dorp.

Op 15 november 2010 werd op initiatief van de voorzitter van de Leidse Raad van Kerken, ds. A. Alblas, door onze voorzitter en secretaris een bijeenkomst bij de Hooglandse kerk bijgewoond van vertegenwoordigers van Raden van Kerken uit de omgeving (Wassenaar, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiderdorp). Men besloot jaarlijks eenmaal bij elkaar te komen en, indien het van nut zou kunnen zijn, incidenteel met elkaar contact op te nemen en samen te werken. Sedertdien is onzerzijds bij email van 30 januari 2011 aan hen ad info en om eventueel commentaar toegezonden de email die wij op 29 januari 2011 zonden aan het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland met een Pleidooi voor een Code van Oecumenische Leefwijze voor de plaatselijke christelijke kerkgemeenschappen. Daarop is tot op heden niet gereageerd.

Op 21 januari 2010 werd, daartoe door de gemeente uitgenodigd, de informatiebijeenkomst voor nieuwe bewoners in Oegstgeest bijgewoond, waarbij een vouwblad over onze Raad is uitgedeeld, dat op 16 maart 2010 ook via onze kerken werd verspreid. 

Via de bemiddeling van de Raad is een eventuele dienst van de kerken bij rampen opgenomen in het gemeentelijke Rampenplan.

Aan de Europese Jongerenontmoeting van Taize in Rotterdam van 28 december 2010 tot 1 januari 2011, werd bijgedragen door de overnachting bij particulieren, het vervoer naar Rotterdam, financiële ondersteuning, plaatselijke gebedsbijeenkomsten en een sprankelend jaarwisselingsfeest te regelen in Oegstgeest voor 200 jongeren. De leiding van de organisatie had ds. Aart Verburg. 

 

10. Financiën

In de verslagperiode zijn er ten opzichte van vorige jaren twee belangrijke veranderingen opgetreden: a. de wijziging van de verdeelsleutel tussen de kerken, en b. de wijziging van het financieringsstelsel van het godsdienstonderwijs openbare basisscholen.

Ad a. In 2008 was de algemene verdeelsleutel van de kosten van de Raad tussen de kerken, die lid zijn van de Raad, nog overeenkomstig de al jaren bestaande, te weten: PGO 66%, RKO 26%, NGKO 8%. De origine van die sleutel bleek niet meer te achterhalen. Vanaf het jaar 2009 is dat door de kerken in onderling overleg gewijzigd als volgt: PGO 54%, RKO 41%, NGKO 5%. Daarbij is rekening gehouden met: * het totaal aantal leden van de kerkelijke gemeente/ de parochie, * het aantal mensen dat financieel bijdraagt, * het aantal huishoudens, en * de opbrengsten van de actie kerkbalans. Daarbij is afgesproken om eenmaal in de vijf jaar en eerder indien zich grote veranderingen voordoen, deze bijdrage per kerk te herzien. Op grond hiervan is voor de jaren 2009 en 2010 met deze verdeelsleutel rekening gehouden. 

Opgemerkt wordt, dat vanwege incidentele voordelen in het jaar 2007 van de kerken geen specifieke bijdrage gevraagd is geweest.

Ad b. De financiering van het godsdienstonderwijs is vanaf 2010 overgenomen door het Rijk. Onze onderwijscommissie speels een rol in de procedures voor aanstelling en ontslag van leraressen en in de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs (zie hoger paragraaf 2). Eigen financiële bijdragen van de kerken via de Raad zijn niet meer nodig. Zolang achter niet volledig de overgang naar de nieuwe situatie is afgewikkeld, kunnen er nog kosten naar de Raad komen, waarvoor derhalve een post onvoorzien is opgenomen in de ontwerpbegroting 2011.

Zie voorts –onderdeel van de verslag- de separate bijlage, geschreven door de penningmeester Bert Noordhuis.

 

11. Verhouding tot de kerken

In steeds sterkere mate ontwikkelen zich binnen de Raad bijzonder open en nuttige discussies over elkaars diversiteiten aan standpunten en meningen. De gewoonte om elk jaar gezamenlijk een keer bij elke kerk een kerkdienst mee te maken werd voortgezet.

Op 21 december 2008 zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Oegstgeest formeel samengevoegd tot de Protestantse gemeente te Oegstgeest (PGO).

In zijn vergadering van 21 april 2009 aanvaarde de Raad een notitie van zijn voorzitter “Raad van Kerken Oegstgeest; een overzicht van activiteiten en plannen”, die gedateerd 13 mei 2009 per email als gespreksleidraad werd ingebracht voor aangevraagde gesprekken met de kerkenraden en het parochie bestuur. Die gesprekken hebben plaats gehad op: 4 juni 2009 met de PGO, op 14 oktober 2009 met de NGKO, op 26 november 2009 met de GVKO en op 10 december 2009 met de RKO.

Op 20 april 2010 werd de heer R.A.L. Loppé van de Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o., die kerken in de oude Pauluskerk te Oegstgeest, op zijn verzoek ontvangen. Ondanks uitnodiging aansluiting bij ons te overwegen, hebben wij sindsdien niets meer vernomen..

 

12. Samenstelling van de Raad 2008 – 2010 : 

Henk Timmerman (PGO), voorzitter

Bert Noordhuis (NGKO), penningmeester

Frans van der Ven (RKO), secretaris

Diaken Andre van Aarle (RKO)

Ds. Marco Luijk (PGO) vertrek 21 april 2009

Ds. Aart Verburg (PGO) per 16 november 2010

Nel Rus-Landkroon (PGO)

Coby Knol-Krijger (NGKO)

Elly van der Pot (PGO-VVP) vertrek 21 juli 2009

Liesbeth Kromhout (PGO-VVP) per 15 september 2009, vertrek 15 juni 2010

Ge Eegdeman (PGO-VVP) per 18 januari 2011

Dik Kompier (RKO) per 18 januari 2011

Wim Zomer (GKVO), waarnemer, vertrek 23juni 2009

Paul Flach (GKVO), waarnemer, per 23 juni 2009

PGO = Protestantse Gemeente te Oegstgeest (waartoe ook behoort de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de VVP)

RKO = Rooms-Katholieke Parochie van de H. Willibrordus te Oegstgeest

NGKO = Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken

GKVO = Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Oegstgeest en omstreken, waarnemer sedert 

2 januari 2007 (verg. 15 januari 2007). 

Oegstgeest, 19 april 2011, 

Henk Timmerman, voorzitter, Frans van der Ven, secretaris

Jaarplan 2012 Raad van Kerken Oegstgeest.

Vooraf

 De Raad van Kerken stelt ieder jaar haar jaarprogramma vast in lijn met de opdracht die zij van de deelnemende kerken heeft ontvangen. De vaststelling daarvan  is steeds vervat in het begeleidende schrijven  bij de begroting zoals die ieder jaar  ter goedkeuring aan de besturende instanties van de kerken wordt aangeboden. De raad streeft ernaar tenminste eenmaal per  jaar  met elk van deze instanties  te vergaderen, evenals  met het  pastoresconvent 

      Voor  enkele “grote” onderdelen  van  het programma van de Raad van Kerken  zijn werkgroepen ingericht. Met deze werkgroepen wordt nauw contact onderhouden; tenminste één keer per jaar  wordt in een gemeenschappelijke vergadering   met elk van deze werkgroepen overlegd. Het gaat hierbij om de werkgroep (redactie) van OKe, de werkgroep Vorming die jaarlijks  het programma voor een breed scala van activiteiten( kerkelijk, cultureel, maatschappelijke ontwikkelingen) voorbereidt en uitvoert. 

     Tot voor kort had de Werkgroep Godsdienstonderwijs een  vergelijkbare  positie, maar door de veranderde regelgeving (landelijk) voor dit onderwijs verandert die rol. Vooralsnog  wordt deze werkgroep gehandhaafd  en wordt er ook met deze werkgroep jaarlijks overlegd.

     Naast deze grote programmaonderdelen is er een aantal activiteiten  die per jaar worden vastgesteld. Hier neemt de raad zelf initiatieven en neemt  de uitvoering  ook voor haar rekening. Deze onderdelen van het programma worden eveneens jaarlijks aan de kerken gepresenteerd.

    De Raad van Kerken  onderhoudt een website (www, oegstgeesterraadvankerken.nl); op deze site zijn links naar de sites van de deelnemende kerken. Op sites van alle kerken  zijn ook links  naar de RvK

Voor  het komende jaar  stelt de raad het volgende programma voor.

Bevordering oecumenische vieringen

Volgens de opdracht aan de raad gegeven is de bevordering van de oecumene haar primaire taak. In dit kader stimuleert zij oecumenische diensten/vieringen  Zij probeert hiertoe het contact met het convent van pastores van de Oegstgeester kerken  te intensiveren en streeft naar een vaste kalender. Omdat de raad zelf niet verantwoordelijk kan zijn  voor vieringen en diensten  is zij in dezen sterk afhankelijk van het enthousiasme  bij de deelnemende kerken  en hun pastores

Diaconale samenwerking.

De raad is actief betrokken  bij de organisatie van de “sobere maaltijden”gedurende  de Stille Week. 

Zij zoekt ook in dit verband waar mogelijk  naar samenwerking en was nauw betrokken  bij de oprichting van ZorgSaam Oegstgeest. Met de gemeente is er in het kader  van de “wet maatschappelijke ondersteuning”  intensief contact. 

Rivierduinen  

De band die RvK met Rivierduinen onderhoudt, loopt via de pastores die aan de instelling zijn verbonden. Ds. Benthem is recentelijk met emeritaat gegaan en het is vooralsnog onzeker of zij wordt vervangen .Alleen de RK pastor is nog - in deeltijd - werkzaam. Vrijwilligers uit meerdere kerken zorgen ervoor dat de zondagse kerkdiensten gehouden kunnen worden,

Om het jaarlijkse kerstfeest met de bewoners mogelijk te maken schenkt de Raad een financiële bijdrage van 250 euro.

 

Vredesweek/ kerkenfestival

Gedurende de afgelopen jaren zijn  de kerkenzondagen, het kerkenfestival opgenomen  in het programma van de jaarlijkse  vredesweek, waarbij aangesloten wordt  bij het programma van de nationale vredesweek. Ieder jaar wordt hiervoor financiën gereserveerd. Het ene jaar wordt een bescheiden programma uitgevoerd, het volgende jaar is een meer uitgebreide aandacht, met  een “grote” oecumenische viering. 

Voor 2012 wordt er een uitgebreid programma  voorgesteld. De raad is draagt zelf direct zorg voor programmering en uitvoering. De geraamde kosten bedragen rond 5500 euro.

Godsdienstonderwijs

We verwijzen  naar wat hierover in het vooraf staat. Voor eventuele  veranderingen .m.b.t. 

 verantwoordelijkheden- ook financiële, het is nog wat onrustig-  wordt een nog aanwezig saldo in reserve gehouden. 

OKe

Eén van de vlaggenschepen  van de raad is het periodiek OKe. Voor de publicatie is een werkgroep( redactie) ingesteld. Het budget voor 2011 bedroeg 17.500 euro. Voor 2012 begroten wij 18.500 euro

  De huidige voorzitter van de reactie van OKe heeft ons gemeld  op korte termijn zijn  opdracht te willen teruggeven. De raad heeft goed hoop dat per ultimo 2011 de redactie weer compleet zal zijn, met een nieuwe voorzitter.

Groene Boekje

  Het Groene Boekje is het tweede  vlaggenschip. De werkgroep vorming volgt  niet het kalenderjaar, maar  sluit aan bij de seizoenen.

Het  programma van Groene Boekje 2011- 2012  heeft als thema Inspiratie; het is in de tweede helft van  augustus  zoals gebruikelijk huis aan huis verspreid. Voor 2012 begroten we 3750 euro, een stijging van 500 euro t.o.v. 2011.

Verdere activiteiten

Ook in 2012  hoopt de raad  de kerken te vertegenwoordigen  bij de jaarlijkse herdenking  van slachtoffers van oorlogsgeweld op 4 mei. Op haar programma staat ook deelname aan de eveneens jaarlijkse  deelname aan de herdenking van de Jodenvervolging in Leiden.

   Met de bevoegde instantie van de gemeente Oegstgeest wordt contact onderhouden i.v.m. het steeds actualiseren van het rampenplan van de gemeente ( rol van kerken, pastores; adressen) .

    De raad van Kerken presenteert  de Raad en de deelnemende kerken  aan de nieuwe Oegstgeestenaren  tijdens de door de gemeente op gezette tijden  georganiseerde “welkom” bijeenkomsten.

Met politieke partijen wordt contact onderhouden dan wel gezocht ; wij wijzen bij deze contacten vooral op de positieve rol van de kerken in de samenleving.

  Overwogen wordt om in 2013 ook in Oegstgeest een “kerkennacht” te organiseren; de kerken zouden zich op deze manier op een aansprekende wijze cultureel kunnen manifesteren

Oegstgeest, september 2012