STATUTEN RAAD VAN KERKEN VAN OEGSTGEEST

Tekst vastgesteld in de vergadering van de Raad de dato 20 maart 2006  

Artikel 1

1. De Raad van Kerken te Oegstgeest, nader te noemen ‘de Raad’, stelt zich ten doel in onderling respect te bevorderen de gemeenschap van de deelnemende kerken, teneinde in getuigenis en dienst gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus.

2. Om dit waar te maken verbinden de deelnemende kerken zich ernaar te streven om alle arbeid, waarbij samenwerking mogelijk blijkt, gezamenlijk te doen en om voortdurend na te gaan of het terrein van samengaan kan worden uitgebreid.

De raad heeft in het bijzonder tot taak bezinning te stimuleren op vragen, toegespitst op eredienst, onderricht, toerusting en de relatie tot de samenleving.

Artikel 2

In de Raad nemen thans deel de volgende kerken:

a. de Protestantse gemeente te Oegstgeest, af te korten: PGO; dan wel VPGO genoemd voor de duur van de ombouwperiode vanuit de VPGO 

b. de Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Willibrordus te Oegstgeest: af te korten: RKO 

c. de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken, af te korten NGKO. 

Artikel 3

1. Tot de Raad kan toetreden elke in Oegstgeest gevestigde of vertegenwoordigde kerk of geloofsgemeenschap, die instemt met de strekking van artikel 1 en de statuten van de Raad aanvaardt.

2. De Raad kan kerkgemeenschappen toelaten als waarnemer *, met adviserende stem. Zij kunnen vergaderingen bij wonen, aan de beraadslagen deel nemen en stukken ontvangen. Daarvoor kan een onkostenvergoeding worden gevraagd.

3. De Raad heeft te allen tijde het recht te vergaderen zonder de waarnemers, bedoeld in het tweede lid, of hun waarnemerschap te beëindigen.

Artikel 4

1. Namens de PGO hebben in de Raad zitting vijf leden met stemrecht. Namens de RKO hebben in de Raad zitting vijf leden met stemrecht. Namens de NGKO hebben in de Raad zitting twee leden met stemrecht. Een eventueel toekomstig deelnemende kerk heeft recht op tenminste twee leden met stemrecht.

2. De leden worden door hun kerk schriftelijk voorgedragen en alsdan onverwijld benoemd door de Raad. Van elke afvaardiging van een deelnemende kerk maakt  bij voorkeur tenminste een lid deel uit van het betrokken afvaardigende kerkelijke bestuur cq. kerkenraad.

Artikel 5

De leden hebben zitting voor vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Van deze bepaling kan in uitzonderingsgevallen gemotiveerd worden afgeweken, in overleg met de kerk die de betrokkene heeft afgevaardigd.

Artikel 6

De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester, bij voorkeur afkomstig uit verschillende afvaardigingen van de deelnemende kerken.

Artikel 7

De Raad vergadert als regel eenmaal per maand, maar tenminste eenmaal in oktober en zes maal per jaar. Wanneer twee of meer leden verzoeken om een extra vergadering te houden, moet binnen tien dagen aan dat verzoek gevolg worden gegeven.

Artikel 8

1. De Raad besluit bij meerderheid van stemmen. Voor een geldige stemming moeten van elk van de in artikel 2, onder a. en b., bedoelde kerken tenminste twee stemgerechtigde leden aanwezig zijn, en van elk van de overige deelnemende kerken een stemgerechtigd lid.

2. Wanneer een lid daartoe de wens te kennen geeft, moet zij/hij gelegenheid krijgen om, alvorens haar/zijn stem uit te brengen, ruggenspraak te houden met het haar/hem afvaardigende kerkelijke bestuur.

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Artikel 9

Een besluit van de Raad is bindend voor elk der deelnemende kerken voor zover elke kerk uitdrukkelijk haar afgevaardigde(n) heeft gemachtigd met dit besluit in te stemmen. 

Artikel 10

De Raad kan de bestudering en/of uitwerking van bepaalde onderdelen van zijn taak geheel of gedeeltelijk opdragen aan externe commissies of werkgroepen, waarmee het contact namens de Raad wordt onderhouden door een of meer daartoe aangewezen leden, die ter zake rapporteren aan de Raad.

Artikel 11

De Raad brengt jaarlijks een financieel verslag uit aan de deelnemende kerken, en tenminste tweejaarlijks een overzicht en bespreking van al zijn werkzaamheden.

Artikel 12

Jaarlijks zal, uiterlijk in de maand september, een voorlopige begroting voor het komende kalenderjaar, inclusief een verdeelsleutel, worden vastgesteld. Deze voorlopige begroting wordt meteen toegezonden aan de deelnemende kerken, die daarop kunnen reageren uiterlijk voor eind oktober van dat jaar. Deze reacties worden meteen onder de leden bekend gemaakt. In de november-vergadering van de Raad wordt de begroting voor het komende kalenderjaar definitief vastgesteld.

Artikel 13

De deelnemende kerken verklaren zich bereid tot het financieren van de werkzaamheden van de Raad, op basis van een door de Raad vastgestelde begroting en volgens een door de Raad vastgestelde verdeelsleutel.

Artikel 14

1. Jaarlijks wordt door een kascommissie de kas gecontroleerd. Deze kas commissie controleert tevens de kassen van de commissies en werkgroepen, die onder toezicht van de Raad vallen en eigen inkomsten hebben. Na het in orde bevinden van de boeken worden de betrokken penningmeesters door de Raad gedechargeerd.

2.  Deze kascommissie wordt gevormd door drie personen, afkomstig uit elk van de in artikel 2 vermelde kerken. De leden van deze commissie worden benoemd door de betrokken kerken voor een periode van twee jaar.

Artikel 15

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de Raad, eventueel – doch in ieder geval in structurele aangelegenheden - gehoord hebbende de deelnemende kerken.

 *  sinds 15 januari 2007 maakt de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  Oegstgeest  als waarnemer deel uit van de Raad van Kerken.