• Wereldraad van Kerken

Wereldraad van Kerken

Om de eenheid onder christenen te bevorderen is in 1948 de Wereldraad van Kerken opgericht in Amsterdam. De eerste Secretaris-Generaal was de Nederlander Dr. W.A. Visser ’t Hooft. Er zijn meer dan 300 lidkerken.
De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid, maar er is wel een goede samenwerking.


De Wereldraad heeft een aantal belangrijke programma’s in werking gezet, waaronder het Concept van de Verantwoordelijke Maatschappij (JSPS), het Programma ter Bestrijding van Racisme (PCR) de bezinning op de Doop, Eucharistie en Ambt (BEM), het Conciliair Proces voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping (JPIC).

De Wereldraad van Kerken heeft haar hoofdkwartier in Geneve.