• Beleidsplan

Beleidsplan

De missie en de activiteiten van de Raad van Kerken Oegstgeest en deelnemende kerken

De RvKO en deelnemende kerken willen met hun activiteiten mensen in Oegstgeest inspireren en aanzetten tot (gelovige) bezinning en tot dienst aan de naasten. Onze inzet raakt aan vijf aspecten:
1.    persoonlijke bezinning en spiritualiteit,
2.    de vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen,
3.    de christelijke oecumene in Oegstgeest,
4.    de Oegstgeester samenleving,
5.    een rechtvaardige wereld.

1.    Persoonlijke bezinning en spiritualiteit
Hier gaat het over geloven, gelovige reflectie, bezinning, spiritualiteit. De Raad wil christelijke gelovigen van de verschillende kerken helpen om hun geloof te verdiepen, binnen elke christelijke traditie en in dialoog tussen de tradities. Het gaat om activiteiten die mensen – direct of indirect - aanzetten tot bezinning, het ontwikkelen van een persoonlijke spiritualiteit, in dialoog met andere tradities.

2.    De vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen
Hier gaat het de vitaliteit van onze gemeentes en parochie; over vorming en kerkopbouw. Een gedeelde zorg, vanuit het besef dat veel kerken zich buigen over de vraag hoe gelovigen te inspireren en te binden, en de gemeenschappen op peil en vitaal te houden. De RvK wil zich met de kerken inspannen om mensen te interesseren en te inspireren.

3.    De christelijke oecumene in Oegstgeest
Wat kunnen de Raad en de kerken doen om de gelovigen van verschillende tradities met elkaar in contact te brengen, elkaar te inspireren en raken? Dat kan door geloofsgesprekken, dialoog over geloven; door gezamenlijke liturgische activiteiten te organiseren; of door maatschappelijke activiteiten die christenen bij elkaar brengen.

4.    De Oegstgeester samenleving
De vorming van een gemeenschap in ons eigen dorp Oegstgeest; dienst aan de lokale samenleving. Wat kunnen de kerken betekenen voor Oegstgeest? De raad houdt de vinger aan de pols, signaleert en haakt in op lokale ontwikkelingen, problemen en kansen. Ze draagt bij aan en bevordert de kerkelijke presentie in debatten over actuele kwesties.

5.    Een rechtvaardige wereld
De Raad spreekt zich uit over en participeert in het publieke debat over de betekenis van het christen-zijn in de wereld: klimaat, milieu, oorlog en vrede, sociale ongelijkheid. Het zijn thema’s en problemen die een plaatselijke Raad niet kan oplossen, maar die ze ook niet onbesproken mag laten.

De Raad van Kerken Oegstgeest ziet het als haar uitdaging dan om op deze vijf terreinen activiteiten voort te zetten of te ontwikkelen.